RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia informujemy że:
  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest PiB Sp.z o.o, ul. Szosa Ciechanowska 13B, 06-420 Gołymin Ośrodek.
  2. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytania dotyczące naszej oferty, realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO , w celu realizacji przepisów regulujących wystawianie faktur na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  3. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora.
  4. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w celach udokumentowania faktu i prawidłowości realizacji umowy oraz wystawienia faktury.
  5. Przysługuje Pani(u) prawo dostępu do dotyczących Pani(a) danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Pani(u) skarga do organu nadzorczego właściwego do kontroli procesu przetwarzania danych osobowych – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do tego, aby można było udzielić odpowiedzi na postawione pytanie lub wystawić fakturę. W przypadku gdy przetwarzanie danych regulują przepisy prawa podanie danych jest obowiązkowe.
  8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.